E006 - 5 Turtles, 4 Tortoises, 3 Aliases, 2 Monkeys, and a Racist

E006 - 5 Turtles, 4 Tortoises, 3 Aliases, 2 Monkeys, and a Racist